BÆREKRAFT

MagnorVinduet tar miljø på alvor og er opptatt av bærekraftig norsk produksjon.

Vi lager produkter av høy kvalitet med lang levetid og av kortreiste og resirkulerbare materialer. Vi stiller strenge krav til gjenvinning, valg av materialer og leverandører.
På vår fabrikk på Magnor er vi opptatt av trivsel, miljø og utvikling.

Åpenhetsloven

MagnorVinduet følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger 2023

Den overordnete tilnærmingen for å oppfylle vår forpliktelse om å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold styres gjennom vår policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

MagnorVinduet kommuniserer tydelig forventningene vi har til våre leverandører gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører.

Les gjerne også våre etiske retningslinjer for ansatte som fungerer som en rettesnor for vårt arbeid med å leve opp til verdiene våre.

Miljøfyrtårn

H-Vinduet Magnor AS er Miljøfyrtårn-sertifisert.
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning innen miljøledelse, og skal bidra til grønn omstilling av norske arbeidsplasser. Sertifiseringen er frivillig, men er støttet og anerkjent av Klima- og miljødepartementet.

Sertifiserte bedrifter oppfyller både felles- og bransjespesifikke kriteriesett, og kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Mer informasjon om Miljøfyrtårn: www.miljofyrtarn.no

Vårt Miljøfyrtårnsertifikat

Hydro CIRCAL

Vår leverandør av aluminium er Hydro Extrusions Magnor, som ligger bare 2km unna vår egen fabrikk på Magnor. Fra 01.01.2023 vil vi utelukkende bruke aluminium av typen Hydro CIRCAL i alle våre aluminiumsprofiler. Hydro CIRCAL er et produkt med minst 75% resirkulert innhold, som utelukkende kommer fra produkter som har nådd slutten av sin levetid som et produkt i bruk og resirkuleres tilbake i kretsløpet.

Det er kjent at det kreves mye energi for å produsere aluminium, men produksjon med resirkulert materiale krever bare 5% av energien som kreves ved produksjon med råmaterialer. Dessverre er det slik at flere av gruvene som utvinner råmaterialet bauksitt til verdens aluminiumsproduksjon befinner seg i områder med kjent risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Ved å bruke en høyere grad av resirkulerte materialer reduserer vi stimuleringen av disse områdene da vi benytter oss mest mulig av det materialet som allerede befinner seg i kretsløpet.

Fra å allerede bruke aluminium med 15% lavere klimapåvirkning enn det europeiske gjennomsnittet, har vi ved å bytte til Hydro CIRCAL ytterligere redusert klimapåvirkningen med nesten 60% (!).

Les mer om CIRCAL her

Samfunnsansvar

For at vi skal nå Norges klimamål kreves det en felles dugnad, og vi er tydelig på at vi skal gjøre vår del av jobben. I H-Vinduet Magnor AS er vi opptatt av hvordan våre aktiviteter påvirker samfunnet som helhet, Ikke bare interessentene, men alle som er direkte eller indirekte berørt av våre aktiviteter.

I forbindelse med åpenhetsloven har vi publisert resultatene fra våre aktsomhetsvurderinger samt våre forventninger og krav til leverandører. Dette er et kontinuerlig arbeid for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir ivaretatt i hele vår verdikjede.

I H-Vinduet Magnor AS baserer vi ikke forretningsmessig suksess kun på økonomisk prestasjon, men også på den sosiale og miljømessige prestasjonen. Dette betyr at vi vurderer både økonomisk-, miljømessig- og sosial påvirkning når vi tar avgjørelser, og alltid fatter den avgjørelsen som gir høyest samlet gevinst.

FN definerer bærekraftig utvikling som sammenhengen mellom økonomi, sosiale forhold og klima og miljø. Det er denne sammenhengen som avgjør om noe kan kalles bærekraftig. Detaljene kan du lese om på deres side: https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

Et eksempel på bærekraftig utvikling er når vi i 2022 byttet all belysning i våre produksjonslokaler til moderne LED armaturer. Dette har gitt oss økonomisk gevinst i form av reduserte strømkostnader, miljømessig gevinst i form av redusert energibruk og sosial gevinst i form av et bedre fysisk arbeidsmiljø i produksjonen.

Vi jobber også med energioppgradering av bygningsmassen vår, og etterisolerer nå fasaden på fabrikken vår på Magnor. Pr. Oktober 2022 gjenstår det arbeid på bare èn vegg. Dette vil også gi oss økonomisk gevinst i form av reduserte strømkostnader, miljømessig gevinst i form av redusert energibruk og sosial gevinst i form av et enda bedre fysisk arbeidsmiljø på fabrikken.

FUTURE-PROOF

FUTURE-PROOF er en samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter i Bergensregionen. Plattformen er etablert av Bergen Næringsråd og Raftostiftelsen på initiativ fra Ressursgruppe Internasjonal hos Bergen Næringsråd. Styringsgruppen består i dag av representanter fra Equinor, DOF, DNB, Grieg Maritime Group og Bergen Kommune.

FUTURE-PROOF plakaten er FUTURE-PROOF sin tilknytningsform, og signeres på ledelsesnivå av Raftostiftelsen, Bergen Næringsråd og den aktuelle aktør. Den har som formål å samle og synliggjøre aktører som ønsker å gå foran i diskusjon og samarbeid om deres felles utfordringer. Plakaten skal utfordre, inspirere, og bidra til kunnskap- og erfaringsdeling om hvordan etterleve vårt felles menneskerettighetsansvar.

MagnorVinduet signerte FUTURE-PROOF plakaten høsten 2022. Med det forplikter vi oss til å jobbe for ivaretakelse av menneskerettigheter i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), samt å bidra inn i FUTURE-PROOF gjennom kunnskaps- og erfaringsdeling.

I arbeidet med å oppfylle våre forpliktelser i Åpenhetsloven utfører vi aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden vår. Dette gjør vi for å sikre at våre forretningsforbindelser ikke bryter med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved å signere FUTURE-PROOF plakaten ønsker vi å understreke viktigheten av dette for oss. Vi får også bidra inn med egne erfaringer, samt lære av andres. På denne måten vil vi bli enda bedre rustet i våre egne aktsomhetsvurderinger.

Bærekraftsrapportering

Vi er inne i siste fase av vårt pågående prosjekt om å rapportere på bærekraft etter GRI-standarden (Global Reporting Initiative)

En grunnleggende del av dette prosjektet har vært en vesentlighetsanalyse, som blant annet har bestått av å identifisere og intervjue vesentlige interessenter for oss. Dette er noe av grunnlaget for å konkludere med hva som er relevante bærekrafttemaer for oss, og ligger også til grunn i konkretiseringen av bærekraftstrategien vår som vil bli publisert sammen med rapporten.

Dersom du anser deg selv som en vesentlig interessent for oss, eller har noen generelle tanker om vårt bærekraftsarbeid, vil vi gjerne høre fra deg på post@hvm.no

Rapporten vil bli publisert her så snart den er klar.