BÆREKRAFT

MagnorVinduet tar miljø på alvor og er opptatt av bærekraftig norsk produksjon.

Vi lager produkter av høy kvalitet med lang levetid og av kortreiste og resirkulerbare materialer. Vi stiller strenge krav til gjenvinning, valg av materialer og leverandører.
På vår fabrikk på Magnor er vi opptatt av trivsel, miljø og utvikling.

Åpenhetsloven

MagnorVinduet følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger

Den overordnete tilnærmingen for å oppfylle vår forpliktelse om å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold styres gjennom vår policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

MagnorVinduet kommuniserer tydelig forventningene vi har til våre leverandører gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører.

Les gjerne også våre etiske retningslinjer for ansatte som fungerer som en rettesnor for vårt arbeid med å leve opp til verdiene våre.

Miljøfyrtårn

H-Vinduet Magnor AS er Miljøfyrtårn-sertifisert.
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning innen miljøledelse, og skal bidra til grønn omstilling av norske arbeidsplasser. Sertifiseringen er frivillig, men er støttet og anerkjent av Klima- og miljødepartementet.

Sertifiserte bedrifter oppfyller både felles- og bransjespesifikke kriteriesett, og kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Mer informasjon om Miljøfyrtårn: www.miljofyrtarn.no

Vårt Miljøfyrtårnsertifikat

Samfunnsansvar

For at vi skal nå Norges klimamål kreves det en felles dugnad, og vi er tydelig på at vi skal gjøre vår del av jobben. I H-Vinduet Magnor AS er vi opptatt av hvordan våre aktiviteter påvirker samfunnet som helhet, Ikke bare interessentene, men alle som er direkte eller indirekte berørt av våre aktiviteter.

I forbindelse med åpenhetsloven har vi publisert resultatene fra våre aktsomhetsvurderinger samt våre forventninger og krav til leverandører. Dette er et kontinuerlig arbeid for å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir ivaretatt i hele vår verdikjede.

I H-Vinduet Magnor AS baserer vi ikke forretningsmessig suksess kun på økonomisk prestasjon, men også på den sosiale og miljømessige prestasjonen. Dette betyr at vi vurderer både økonomisk-, miljømessig- og sosial påvirkning når vi tar avgjørelser, og alltid fatter den avgjørelsen som gir høyest samlet gevinst.

FN definerer bærekraftig utvikling som sammenhengen mellom økonomi, sosiale forhold og klima og miljø. Det er denne sammenhengen som avgjør om noe kan kalles bærekraftig. Detaljene kan du lese om på deres side: https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

Et eksempel på bærekraftig utvikling er når vi i 2022 byttet all belysning i våre produksjonslokaler til moderne LED armaturer. Dette har gitt oss økonomisk gevinst i form av reduserte strømkostnader, miljømessig gevinst i form av redusert energibruk og sosial gevinst i form av et bedre fysisk arbeidsmiljø i produksjonen.

Vi jobber også med energioppgradering av bygningsmassen vår, og etterisolerer nå fasaden på fabrikken vår på Magnor. Pr. Oktober 2022 gjenstår det arbeid på bare èn vegg. Dette vil også gi oss økonomisk gevinst i form av reduserte strømkostnader, miljømessig gevinst i form av redusert energibruk og sosial gevinst i form av et enda bedre fysisk arbeidsmiljø på fabrikken.